Privacy protocol van Pantah Workz.

Privacy Protocol

In dit Privacy Protocol heeft Pantah Workz (Coaching&Consultancy) het beleid vastgelegd hoe de organisatie omgaat met persoonsgegevens en de vastlegging daarvan. Dit protocol is opgesteld conform de nieuwe wetgeving Algemene Wet Gegevensbescherming die ingaat per 25 mei 2018. Met dit protocol voldoet Pantah Workz (Coaching&Consultancy) aan de wettelijke eisen die zijn gesteld in bovengenoemde wet. Alle persoonsgegevens die worden verzameld door de Pantah Workz (Coaching&Consultancy) worden uitsluitend gebruikt voor de doelstelling waarvoor zij verzameld worden. De gegevens worden nooit gebruikt voor andere doelstellingen of verstrekt aan andere partijen. 

Welke informatie wordt vastgelegd. Pantah Workz (Coaching&Consultancy) legt de volgende gegevens vast. Per informatiegroep wordt verderop in dit protocol toegelicht hoe de informatie wordt vastgelegd.

· Informatie van (collegiaal meewerkende)bedrijven, organisaties en instellingen

· Informatie van klanten

· Informatie van vrijwilligers

Pantah Workz (Coaching&Consultancy) maakt geen gebruik van geadresseerde mailings en leveranciers die persoonsgegevens daarvoor krijgen aangeleverd. 

Vastlegging informatie. Alle informatie wordt vastgelegd op een eigen laptop met externe harde schijf van Pantah Workz (Coaching&Consultancy). Deze laptop en externe harde schijf zijn ten allen tijde aanwezig in het afgesloten kantoor van Pantah Workz (Coaching&Consultancy) aan De Gaarde 51, 2542 CB te Den Haag. Het kantoor is afgesloten middels een cijfercombinatie, uitsluitend bekend bij de directie van Pantah Workz  (Coaching&Consultancy).Naast de digitale vastlegging vindt de archivering van formulieren met persoonsgegevens plaats in het kantoor van Pantah Workz (Coaching&Consultancy)op het bovengenoemde adres. Tevens onder afsluiting van de kantoorruimte middels de cijfer,-combinatie. 

Informatie van sponsors, bedrijven en instellingen. Pantah Workz (Coaching&Consultancy) vermeld geen persoonsgegevens van bedrijven, organisaties en instellingen op haar website of in andere nieuwsuitingen tenzij daarvoor schriftelijk toestemming is gevraagd aan deze bedrijven, organisaties en instellingen en deze toestemming schriftelijk is verkregen. Indien bedrijven, organisaties en instellingen zijn vermeld op onze website of in andere nieuwsuitingen, kunnen deze  sponsors, bedrijven en instellingen ten allen tijde een verzoek indienen om de informatie te wijzigen en/of te verwijderen. Dit verzoek kan worden ingediend op de volgende manieren:

· via de email info@pantahworkz.nl

· via een brief gericht aan de directie van Pantah Workz (Coaching&Consultancy) De Gaarde 51, 2542 CB te Den Haag (statutair adres)

· telefonisch aan Pantah Workz (Coaching&Consultancy) via: 06-18092229

Van wijziging en/of verwijdering zal schriftelijk een bevestiging aan de verzoeker worden verzonden.

 De wijziging en/of verwijdering zal uiterlijk binnen 5 werkdagen plaatsvinden. 

Informatie van klanten. De gegevens en informatie van klanten wordt door Pantah Workz (Coaching&Consultancy) gedurende maximaal 1 jaar bewaard, waarna deze vernietigd worden. De gegevens en informatie van klanten worden NIET fysiek op mappen bewaard.

Na de aanmelding worden de volgende gegevens van de klant in een database vastgelegd:

· Familienaam

· Adres, Postcode en Woonplaats

· Namen van de klant

· Geboortedata van de klant

· Geslacht van de klant

· Telefoonnummer van de klant

· Emailadres van de klant

Deze database is uitsluitend toegankelijk voor de medewerkers van Pantah Workz (Coaching&Consultancy). Op het moment dat andere administratief medewerkers toegang verkrijgen tot deze informatie zullen deze medewerkers een door Pantah Workz (Coaching&Consultancy) opgestelde geheimhoudingsverklaring moeten ondertekenen.

 Afmelden. Indien de klant wenst dat zijn/haar gegevens niet meer mogen worden gebruikt en of vastgelegd door Pantah Workz (Coaching&Consultancy) , kan de klant ten allen tijde een verzoek indienen om de informatie te verwijderen en/of te wijzigen. Dit verzoek kan worden ingediend op de volgende manieren:

· via de email info@pantahworkz.nl

· via een brief gericht aan het bestuur van Pantah Workz (Coaching&Consultancy)De Gaarde 51, 2542 CB te Den Haag  (statutair adres)

· telefonisch aan Pantah Workz (Coaching&Consultancy) via: 06-18092229

Van wijziging en/of verwijdering zal schriftelijk een bevestiging aan de verzoeker worden verzonden. De wijziging en/of verwijdering zal uiterlijk binnen 5 werkdagen plaatsvinden, inclusief de vernietiging van de Verwijsbrief na verzoek van verwijdering uit de bestanden. Na verwijdering van de informatie kan de klant geen gebruik meer maken van de diensten van Pantah Workz (Coaching&Consultancy).

 Afsluitend. Dit Privacy Protocol is opgesteld in opdracht van en goedgekeurd door de directie van Pantah Workz (Coaching&Consultancy). Indien betrokkenen vragen hebben over dit protocol kan contact worden opgenomen met de Pantah Workz (Coaching&Consultancy) via: 

· email: Info@ pantahworkz.nl

· per post op adres: De Gaarde 51, 2542 CB te Den Haag  (statutair adres)

· telefonisch via: 06-18092229

Dit protocol zal jaarlijks worden geëvalueerd en bijgesteld indien nodig. Noodzakelijke aanpassingen zullen direct worden doorgevoerd. 

Kaart
Opbellen
E-mail
Info